Προσέγγιση

ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Ο κάθε ψυχολόγος ακολουθεί μια ή πολλές ψυχολογικές προσεγγίσεις μαζί, αναλύοντας, ερμηνεύοντας και παρεμβαίνοντας σε ένα πρόβλημα/ δυσκολία, με βάση αυτή την ψυχολογική προσέγγιση.

Η δική μου προσέγγιση βασίζεται στη Συμπεριφορική θεωρία, δίνοντας δηλαδή έμφαση στην ανάλυση μιας κατάστασης μέσω παρατηρήσιμων και μετρήσιμων συμπεριφορών. Οι συμπεριφορές μας ερμηνεύονται κυρίως με βάση τις συνέπειες που έπονται μιας συμπεριφοράς και την μίμηση από το περιβάλλον μας. Η παρέμβαση μπορεί να διαφοροποιείται σε τρία κυρίως επίπεδα: Αλλάζοντας τις συνέπειες μιας συμπεριφοράς (δηλαδή τι έπεται), αλλάζοντας τα προγενόμενα μιας συμπεριφοράς (δηλαδή τι προηγείται) και αντικαθιστώντας την ίδια την συμπεριφορά με νέες συμπεριφορές, ή αλλιώς δεξιότητες.

Ωστόσο, ο κάθε ένας από εσάς είναι μοναδικός και για αυτό το λόγο, η θεραπεία χρειάζεται να είναι εξατομικευμένη, χρησιμοποιώντας τεχνικές από διάφορες προσεγγίσεις. Η παροχή υπηρεσιών θα στηρίζεται σε ένα συνεργατικό πλαίσιο μεταξύ μας, ώστε να οδηγήσει στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Οι τεχνικές που χρησιμοποιώ στηρίζονται στις εξής προσεγγίσεις:

  • Ανθρωπιστική προσέγγιση: Μέσω αυτής της προσέγγισης, στόχος μου είναι η διαμόρφωση μιας σχέσης επικοινωνίας, κατανόησης και εμπιστοσύνης μεταξύ του θεραπευτή και θεραπευόμενου. Αυτό θα έρθει μέσα από τις βασικές αρχές της προσέγγισης αυτής, οι οποίες είναι η άνευ όρων αποδοχή, η γνησιότητα και η ενσυναίσθηση (Rogers, 1989).
  • Γνωστικο-Συμπεριφορική προσέγγιση: Μέσω αυτής της προσέγγισης, στόχος μου είναι η αναγνώριση και η αντίκρουση κάποιων σκέψεων, με σκοπό να τροποποιηθούν τα συναισθήματα και οι συμπεριφορές του θεραπευόμενου (Beck, 1964). Η ΓΣΘ έχει αξιολογηθεί ως η πιο επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγιση βάση μελετών (American Psychiatric Assosiciation, Division 12).
  • Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία: Η προσέγγιση αυτή έχει δημιουργηθεί καλύπτοντας κενά που αφήνει η Γνωστικο-Συμπεριφορική θεραπεία. Σε πολλούς ανθρώπους δεν αρέσει ή δεν τους ταιριάζει η τροποποίηση των σκέψεων τους, έτσι οι θεραπείες 3ου κύματος Συμπεριφορισμού, όπως η ΔΣΘ, προτείνουν την τεχνική της Ενσυνειδητότητας. Ενσυνειδητότητα είναι η εστίαση της προσοχή μας στα συναισθήματα, σκέψεις του εδώ και τώρα χωρίς να είμαστε επικριτικοί. Η αποδοχή όσων εμπειριών μας δεν έχουμε έλεγχο και η κινητοποίηση μας για αλλαγή σε όσων έχουμε έλεγχο, μας βοηθά να επανακτήσουμε μια αρμονική ισορροπία στη ζωή μας. Ταυτόχρονα, η ΔΣΘ υποστηρίζει την αλλαγή, δίνοντας μια σειρά από δεξιότητες που μπορεί να βοηθήσουν τα άτομα να αντικαταστήσουν δυσλειτουργικές ή προβληματικές συμπεριφορές τους.